Veri Bilgi Merkezi Bilişim Hizmetleri A.Ş.”   olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme,
işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma
yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla
ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Kişisel
verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek,
sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde
ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere
açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ                                              

Kanun uyarınca
“Altunizade
Mah. Kısıklı Cad. No:14/3, Üsküdar, İstanbul” adresinde
faaliyet gösteren Veri Bilgi Merkezi Bilişim
Hizmetleri A.Ş.
 (Bundan böyle
kısaca “VBM olarak
anılacaktır) Veri Sorumlusudur.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimizin
ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız kapsamında aşağıda yer verilen kişisel
verileriniz işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, VBM olarak sunduğumuz hizmetlerden
yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel
prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat
başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir.
VBM’in kişisel veri işleme amaçları ;

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA
YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP            

Kişisel verileriniz, VBM’nin yönetim merkezi veya  iş 
ortakları  ile  iletişime geçebileceğiniz  ofis 
ve  diğer  fiziki 
ortamlar,  çağrı  merkezi, web, internet  siteleri ve benzeri elektronik işlem
platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla; yazılı,
sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda elde
edilebilir.

Yukarıdaki yöntemler
doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki
sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

Detaylı bilgi için
“Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”na bakınız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE
AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel,
belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.

Kişisel verileriniz; şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam
ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan proje yürüttüğümüz ve
işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, şirketimiz hissedarlarına,  tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize,
noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, mali müşavirlik, vergi vb. benzeri
alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kanunen yetkili kamu
kurumlarına ve özel kişilere, şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi
ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği
(sunucu, hosting, CRM yazılım, bulut bilişim gibi) vs. alanlarında destek
aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde
aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca
aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698
sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve
gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde
herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel
bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

TALEPLERİNİZ
İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

https://vbm.com.tr/ internet sitemizde yer
alan  “KVKK  Başvuru Formu”nu doldurarak, ıslak imzalı bir
nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde
kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir
ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter
aracılığıyla “Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:14/3, Üsküdar, İstanbul” adresine
gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte
bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070
sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza”
sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak,  Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
adresine, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “ik@vbm.com.tr”
e-posta adresine iletebilirsiniz. 

 (Tarafımızca,
başvurunun size ait olup olmadığının tespiti ve haklarınızın korunması amacıyla
ek doğrulamalar (kayıtlı e-posta adresinize mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi)
istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından
yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde
düzenlenmiş özel yetkili vekaletname vermesi gerekmektedir.)

Şirketimize
ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç
otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda
cevaplandırılacaktır.

VERİ BİLGİ MERKEZİ BİLİŞİM
HİZMETLERİ A.Ş.

Adres : Altunizade Mah. Kısıklı
Cad. No:14/3, Üsküdar, İstanbul

Tel : +90 216 256 55 36

Email : ik@vbm.com.tr